studijní program

Chemie pro medicínské aplikace

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_CHMAAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0531A130015

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 25.6.2019 - 25.6.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Obsah studia vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí činnosti v rámci vzdělávací oblasti chemie se zaměřením na využití chemických principů nejen v syntetickém a analytickém směru, ale i v laboratorně-diagnostických, medicínských a dalších aplikacích.
Cílem studia je výchova absolventů, kteří jsou komplexně vzděláni v oblasti chemie a zároveň získají podpůrné znalosti i v předmětech, které jsou důležité pro jejich potenciální uplatnění v oblasti využití chemie pro medicínské a příbuzné aplikace.
Během celého studia se studenti seznamují se všemi obecnými základními disciplínami (technické) chemie a s odpovídající laboratorní technikou a laboratorními dovednostmi. Chemické předměty představují více než 80% kreditů.
Kromě výrazné převahy chemických předmětů lze definovat i značný podíl odborné praxe a projektový charakter výuky umožňující užší spolupráci s praxí, řešení odborných zadání z praxe a výchovu k týmové a posléze samostatné práci studentů.
Zásadní pro profilaci absolventa a naplnění cílů studia je obsah studia v jednotlivých předmětech.
Průzkum uplatnění absolventů i požadavky trhu potvrzují, že cíle studijního programu, studijní plán a profil absolventa tvoří logický celek a odpovídají danému typu a náplni studijního programu.
Studijní program svou skladbou zajišťuje kvalitní chemický a inženýrský základ pro bakaláře z programu zaměřeného na chemii pro medicínské aplikace a potřebný odborný a interdisciplinární základ a aplikační přesah.
Tento studijní program tedy vychovává odborníky , kteří získají na pozadí klasického chemického vzdělání poznatky z vybraných oblastí bio- a nanotechnologií doplněné znalostmi z vybraných teoretických oborů, a to nejen formou zavedení nových předmětů a změnou volitelnosti,
ale zejména řešením semestrálních laboratorních projektů v přímé spolupráci s praxí. Tato koncepce vychází jak z požadavků odborné praxe na kvalifikaci bakalářů určených pro pozice středních technických pracovníků pro moderní farmaceutické a biotechnologické výroby,
tak i z logické koncepce souběžné výuky biologických, chemických a inženýrských předmětů.

Profil absolventa

V souladu s akademickým zaměřením programu absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti chemie a technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v dalších dvou hlavních směrech –technickém a biologicko-biotechnologickém. V technickém směru má absolvent znalosti o bioinženýství, konstrukci strojů včetně měřící a regulační techniky. Ve druhém směru má absolvent základní znalosti biologie, fyziologie a biochemie (běžná základní součást chemických studijních programů) a dále podpůrné znalosti v oblasti moderní biotechnologie, biomedicíny a molekulární biologie. Absolvent získá dále základní přehled o nano(bio)technologiích a jejich uplatnění ve vývoji a technologii chemických systémů pro různé typy medicínských aplikací (př. laboratorní diagnostika, materiály pro nosičové systémy, struktura a aplikace hydrogelů). Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru chemie, důraz je přitom kladen na týmovou práci a spolupráci s praxí. Součástí jeho profilu je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má rozšířené vzdělání v oblasti technické chemie podpořené základem z oblasti zaměřené na chemické principy moderních systémů a materiálů pro aplikace v laboratorní diagnostice a medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.

Charakteristika profesí

Absolventem oboru je chemicko-technický bakalář vzdělaný i v biologických, biotechnologických a bioinženýrských základech. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému povinných a povinně volitelných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu, kde může zastávat funkce výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice v chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků a také pozice nižšího a středního managementu a účastnit se tak řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a také potravinářských výrob využívajících nosičové systémy. Vzhledem k dobrému obecnému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání bakalářského stupně dává rovněž komplexní přípravu a základ pro další studium, a to buďto pokračováním přímo v oboru Chemie pro medicínské aplikace, nebo v příbuzných programech zaměřených na chemické základy farmaceutických a medicínských aplikací a nanobiotechnologií a jejich aplikací nebo, vzhledem k rozsahu obecných chemických znalostí a dovedností, i v dalších chemických oborech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V bakalářském studijním programu Chemie pro medicínské aplikace musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
148 kreditů v povinných (P) předmětech,
7 - 28 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
2 – 23 kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 10 kreditů.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na povinnou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (povinný předmět Angličtina IV). Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předmět Angličtina C1 jako povinně volitelný předmět ze skupiny PVB.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Všeobecný rozsah studijního programu je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ZLTBasics of Laboratory Techniqueen1PovinnýklL - 13ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT1Matematika Ics7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1Obecná a anorganická chemie Ics8Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13 / C1 - 26ano
BC_BIOObecná biologie a ekologiecs2PovinnýzkP - 26ano
BC_ZLTZáklady laboratorní technikycs1PovinnýklL - 13ano
BC_PCM1Matematické aplikace v chemii Ics2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 13Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_MAT2Matematika IIcs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH2Obecná a anorganická chemie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_OCH1Organická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FYZ1_PPraktikum z fyziky Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_ZFFyziologie a buněčná biologiecs2Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_OBTObecná toxikologiecs2Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_PCM2Matematické aplikace v chemii IIcs2Povinně volitelnýklP - 13 / CPP - 13Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ANC1Analytická chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_FCH1Fyzikální chemie Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_OCH2Organická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC1_PPraktikum z analytické chemie Ics3PovinnýklL - 52ano
BC_FCH1_PPraktikum z fyzikální chemie Ics3PovinnýklL - 39ano
BC_UNÚvod do medicínských materiálů a aplikacícs2PovinnýklP - 26ano
BC_EMTMěřicí technikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie IIcs3Povinně volitelnýklL - 52Bano
BC_ZKDZáklady klinických disciplíncs4Povinně volitelnýzkP - 26Ane
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_ANC2Analytical Chemistry IIen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ANC2Analytická chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_FCH2Fyzikální chemie IIcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_LSP1Laboratorní projekt Ics2PovinnýklSL - 26ano
BC_FCH2_PPraktikum z fyzikální chemie IIcs3PovinnýklL - 39ano
BC_ODP_NOdborná praxe - MAcs4Povinně volitelnýC1 - 78Bano
BC_UN_PPraktický úvod do nanotechnologiícs3Povinně volitelnýklL - 39Aano
BC_OCH_PPraktikum z organické chemiecs3Povinně volitelnýklL - 52Aano
BC_PLDMPřehled laboratorních diagnostických metodcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / C1 - 13Ane
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BA_CHIN1Chemical Engineering Ien6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_CHIN1Chemické inženýrství Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_LSP2Laboratorní projekt IIcs4PovinnýklSL - 52ano
BC_MABSMetody analýzy biologických systémůcs4Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
BC_MIBMikrobiologiecs4PovinnýzkP - 26ano
BC_BCH_PPraktikum z biochemiecs2PovinnýL - 52ano
BC_CHI1_PPraktikum z chemického inženýrství Ics2PovinnýklL - 26ano
BC_BIO1Bioinženýrství Ics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Aano
BC_MOG1Molekulární genetika Ics4Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_MIB_PPraktikum z mikrobiologiecs2Povinně volitelnýL - 39Aano
BC_TP_MATýmový projekt - MAcs2Povinně volitelnýAano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAP_CHMABakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_UCHPMÚvod do chemie přírodních materiálůcs4PovinnýzkP - 26ano
BC_ZMZáklady moderních biotechnologiícs4Povinnýzá,zkP - 13 / S - 26ano
BA_AACHAdvanced Analytical Chemistryen4Povinně volitelnýzkP - 26Bano
BC_CHIN2Chemické inženýrství IIcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26Bano
BC_KSKonstrukce medicínských a biotechnologických zařízenícs2Povinně volitelnýklP - 26Aano
BC_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 26Bano
BC_VHLVývoj a hodnocení lékůcs2Povinně volitelnýklP - 26Ane
BC_ZFVZáklady farmaceutických výrobcs2Povinně volitelnýzkP - 26Ane
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
A 2 kr - 4 kr BC_ZF (2 kr), BC_OBT (2 kr)
A 3 kr - 6 kr BC_ZKD (4 kr), BC_UN_P (3 kr), BC_OCH_P (3 kr), BC_PLDM (3 kr)
A 2 kr - 18 kr BC_BIO1 (4 kr), BC_MOG1 (4 kr), BC_MIB_P (2 kr), BC_TP_MA (2 kr), BC_KS (2 kr), BC_VHL (2 kr), BC_ZFV (2 kr)
B 2 kr - 4 kr BC_PCM1 (2 kr), BC_PCM2 (2 kr)