Detail předmětu

Praktikum z organické chemie

FCH-BC_OCH_PAk. rok: 2024/2025

Praktická výuka přípravy, izolace, separace a identifikace organických sloučenin na základě provedení konkrétních jednostupňových nebo vícestupňových syntéz. Osvojení základních a rozšiřujících laboratorních technik používaných při syntéze a následné izolaci organických látek. Student se taky má možost seznámit ze základy separačních technik (tenkoverstvá a kolonová chromatografie) a metodou strukturální identifikace organických molekul pomocí NMR spektroskopie

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu musí student:
Absolvovat 11 úloh během semestru.
Zvládnout teoretické principy úloh.
Odevzdat připravené a adjustované preparáty.
Odevzdat kompletně vypracované laboratorní protokoly.
Kontrolována docházka, protokoly, odevzdání preparovaných sloučenin a stanovení jejich vlastností (teplota tání, varu, index lomu).

Učební cíle

Základem předmětu je prohloubení si základních a osvojení rozšiřujících laboratorních metod a technik (např. práce za snížené teploty, vakuová destilace, destilace s vodní parou) při syntéze a analýze organických látek (stanovení teploty tání, indexu lomu). Úlohy jsou voleny tak, aby obsahovaly nejběžnější a nejdůležitější typy chemických reakcí probíraných v hodinách organické chemie.
Absolvovaním předmětu získajé studenti zejména schopnosti:

Práce s laboratorním zařízením a měřicími přístroji běžnými při organických syntézách.
Zkušenosti s preparací organických látek v laboratorním měřítku.
Zkušenosti s bezpečností práce a ochranou zdraví v chemické laboratoři při práci s organickými sloučeninami.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Keil B. a kol.: Laboratorní technika organické chemie, NČSAV, Praha 1963. (CS)
A.I.Vogel, A.R.Tatchell et al. Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry (5th Edition). Pearson publisher, 1996. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinný
  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_MPMU bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktická výuka přípravy, izolace, separace a identifikace organických sloučenin na základě provedení konkrétních jednostupňových nebo vícestupňových syntéz. Osvojení základních a rozšiřujících laboratorních technik používaných při syntéze a následné izolaci organických látek. 

V rámci prvního praktika je provedeno školení o organizaci, seznámení s jednotlivými úlohami a bezpečností v organické laboratoři. V následujících týdnech studenti provedou níže uvedené úlohy: 

1.Školení bezpečnosti práce v laboratoři
2.TLC základní technika pro monitoring průběhu reakce, stacionární fáze, efekt rozpouštědla
3. NMR, základní postupy přípravy vzorků, postup měření, seznámení se z přístrojovou technikou
4. NMR, vyhodnocování naměřených dat (FID), práce ze software
5. Ethylbromid a terc-butylchlorid (SN2 a SN1 reakce)
6. Anhydrid bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboxylové kyseliny a bicyklo[2.2.1]hept-2-en-5,6-dikarboxylová kyselina (Diels-Alderova reakce)
7. 4-Jodnitrobenzen a 1-[(4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (diazotace aromatických aminů, Sandmeyerova reakce a kopulace)
8. Ethyl-acetát (Fisherova esterifikace)
9. Benzylidenfenylamin a benzylfenylamin ( kondenzace aminu s karbonylovou sloučeninou, redukce dvojné vazby)
10.  N-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (Paracetamol) a N-(4-Ethoxyfenyl)acetamid (Fenacetin) (acylace aminu a Wiliamsonova syntéza etheru)
11. Benzimidazol a benzotriazol (přípravy jednoduchých heterocyklů)
12. 3-Nitroanilin (parciální redukce nitrosloučeniny)
13. Difenylmethanol (benzhydrol) (příprava a reakce Grignardových činidel)

Poslední týden semestru je vyhrazen pro náhrady za zameškané (z důvodu nemoci) nebo neuznané (např. nedostatečné znalosti, výtěžky nebo nedodržení bezpečnostních pravidel) syntézy výše uvedených látek.
Podrobné návody a literatura pro jednotlivé úlohy jsou dostupné na https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=