Detail předmětu

Obecná a anorganická chemie II

FCH-BC_ACH2Ak. rok: 2021/2022

Úvod do systematické anorganické chemie, původ a distribuce prvků na Zemi, chemická periodicita. Obecná charakteristika kovů, polokovů a nekovů. Vodík a jeho izotopy, hydridy. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. Halogeny. Kyslík, ozon. Síra a podskupina selenu. Dusík a fosfor. Uhlík, fullereny. Křemík, silany a siloxany, křemičitany a hlinitokřemičitany. Bor, boridy, borany. Sloučeniny organokovové a komplexní. Alkalické kovy. Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin. Hliník a podskupina galia. Podskupina germania a arsenu. Přechodné kovy. Skupina skandia, lanthanoidy a aktinoidy. Skupina titanu, vanadu, chromu a manganu. Triáda železa. Lehké a těžké platinové kovy. Skupina mědi a zinku. Kovy v biologických systémech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky současné anorganické chemie.
Obecný přehled a vlastnosti prvků periodické tabulky a jejich sloučenin.

Prerekvizity

Jsou nutné znalosti obsahu předmětu Obecná a anorganická chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně (spojeno - 2 hodiny ob týden). 

Vyučujícím a studentům je k dispozici eLearningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je podmínkou docházka na cvičení a úspěšné absolvování zápočtového testu (50,0 % a více bodů). Pokud student není úspěšný v řádném termínu, má možnost jednoho opravného termínu.

Dílčí testy z cvičení umožňují studentům získat zápočet přímo. Při výsledku 80,0 % a vyšším (průměr ze dvou dílčích testů) bude zápočet udělen automaticky.

Studenti KS píší zápočtový test v poslední hodině výuky, opravný termín je společný se studenty PS.

Student se může přihlásit ke zkoušce pouze po získání zápočtu. 

Zkouška je kombinovaná (písemná část + ústní část). Ústní část následuje pouze po úspěšném absolvování písemné části (minimálně E).  Hodnocení zkoušky odpovídá systému ECTS.
Studenti KS mají společné termíny zkoušky se studenty PS, případně i termíny určené pouze pro ně.

Osnovy výuky

1. Úvod. Původ prvků, jaderná syntéza prvků, distribuce prvků ve vesmíru a na Zemi. Přehled historického vývoje chemie. Periodicita a periodická soustava prvků. Obecná charakteristika kovů a polokovů, přechodné kovy, obecné metody přípravy kovů, obecná charakteristika nekovů. 2. Vodík a sloučeniny. Prvky 18. skupiny a sloučeniny. 3. Prvky 17. skupiny a sloučeniny. 4. Prvky 16. skupiny, kyslík a sloučeniny. Síra a ostatní prvky a sloučeniny chalkogenů. 5. Prvky 15. skupiny, dusík a sloučeniny, fosfor a sloučeniny. 6. Prvky 14. skupiny, uhlík a sloučeniny, křemík a sloučeniny. 7. Prvky 13. skupiny, bor a sloučeniny. 8. Prvky 1. skupiny bez vodíku - alkalické kovy - a sloučeniny. Prvky 2. skupiny, berylium a sloučeniny, hořčík a sloučeniny. Kovy alkalických zemin a sloučeniny. 9. Prvky 13. skupiny, hliník a sloučeniny, podskupina gallia a sloučeniny. Prvky 14. skupiny, podskupina germania a sloučeniny. Prvky 15. skupiny, podskupina arsenu a sloučeniny. 10. Prvky 3. skupiny a sloučeniny. Lanthanoidy. Aktinoidy. Prvky 4. skupiny a sloučeniny. 11. Prvky 5. skupiny a sloučeniny. Prvky 6. skupiny a sloučeniny. Prvky 7. skupiny a sloučeniny. 12. Prvky 8., 9. a 10. skupiny - triády: triáda železa a sloučeniny, triády platinových kovů a sloučeniny. 13. Prvky 11. skupiny a sloučeniny. Prvky 12. skupiny a sloučeniny. Kovy v biosystémech.

Učební cíle

Seznámit studenty se systematickou anorganickou chemií.
Podat přehled o prvcích a anorganických sloučeninách, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, výskytu, přípravě (výrobě) a použití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná (ve skupině dané rozvrhem), rovněž účast na obou dílčích testech je povinná a kontrolovaná, na konci semestru se píše zápočtový test (řádný termín a jeden opravný termín). Neúčast je třeba co nejdříve omluvit e-mailem (vyučujícímu) a následně doložit potvrzením. V odůvodněných případech je umožněno nahrazení v jiné studijní skupině. Účast na přednáškách je doporučená. Studenti KS mohou navštěvovat přednášky i cvičení v případě časových možností spolu se studenty prezenčního studia. Na konci semestru píší zápočtový test (řádný termín a jeden opravný termín), mohou se zúčastnit spolu se studenty PS dílčích testů.

Doporučená literatura

N.N. Greenwood a A. Earnshaw : Chemie prvků I, II, Informatorium, Praha 1993, ISBN 80-85427-38-9 (CS)
C. E. Housecroft a A. G. Sharpe: Anorganická chemie, VŠCHT Praha, 2014, ISBN 978-80-7080-872-6 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning