Detail předmětu

Organická chemie II

FCH-BC_OCH2Ak. rok: 2021/2022

Alkoholy, fenoly, polyhydroxysloučeniny. Oxidace alkoholů a fenolů. Ethery, peroxidy, epoxidy, crown-ethery. Thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny a jejich deriváty. Estery minerálních kyselin. Aminy, diazotace, arendiazoniové soli -využití, aminoxidy. Diazosloučeniny, karbeny.Azidy. Nitrosloučeniny. Organokovové sloučeniny. Aldehydy a ketony, nukleofilní adice na C=O skupinu, aldolizační reakce aldehydů a ketonů. Sacharidy, struktura a vlastnosti. Karboxylové kyseliny, esterifikace, acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy. Halogen a aminokyseliny, peptidy, deriváty kyseliny uhličité. Dikarbonylové sloučeniny, nenasycené karbonylové sloučeniny, chinony.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu Organická chemie II v návaznosti na kurs Organická chemie I, získá posluchač komplexní znalosti o struktuře, reaktivitě a stereochemii derivátů uhlovodíků a heterocyklických sloučenin. Student bude na základní bázi schopen tvořit jednotuché syntetické návrhy a bude schopen vyhodnotit relevanci jednotlivých organických reakcí. Získané znalosti umožňují široké pole uplatnění, jak ve výzkumu, tak praxi organické chemie, v kontrolních laboratořích a orgánech státní správy.

Prerekvizity

Znalost z předmětu Organická chemie I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží v průměru min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části se prověřují znalosti z Organické chemie II, v ústní pak znalosti z celé problematiky Organické chemie. Stupnice hodnocení je následovná: Stupnice: A: 100 - 81 bodů; B: 80-71 bodů; C: 70 - 61 bodů; D: 60-59 bodů; E: 50-41 bodů; F: 40 a méně bodů.

Osnovy výuky

1. Alkoholy a fenoly
2. Ethery
3. Sirné sloučeniny a estery anorganických kyselin
4+5. Aminy, diazolátky
6. Nitrosloučeniny
7. Organokovové sloučeniny
8. Karbonylové sloučeniny I
9+10. Karbonylové sloučeniny II
11.Karboxylové kyseliny
12. Acylderiváty
13. Dikarbonylové sloučeniny

Učební cíle

Cílem je prohloubení znalostí o reaktivitě derivátů základních uhlovodíkových skeletů, průběhu a stereochemii jejich reakcí. Kurs navazuje na předcházející kurs Organická chemie I, jehož zvládnutí je nutným předpokladem pro pochopení látky obsažené v tomto kursu. Cílem kursu je zvládnutí chemie různých funkčních skupin vázaných na různém typu uhlovodíkového skeletu,vliv skeletu na reaktivitu skupiny a naopak skupiny na reaktivitu skeletu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování všech písemek.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Základní literatura

Solomons, T.W. Graham, Wiley 1980 a další vyd. (EN)
Potáček M., Mazal C., Janků S., MU Brno 2009 (CS)
Literák J. Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie, MU Brno 2012 (CS)

Doporučená literatura

McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2015 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný