Detail předmětu

Praktikum z fyzikální chemie II

FCH-BC_FCH2_PAk. rok: 2021/2022

1. Úvod do praktik, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy.
Následuje 11 týdnů, v nichž student absolvuje v individuálním pořadí tyto úlohy:
2. Stanovení aktivační energie jodace acetonu. 3. Rozklad anhydridu kyseliny octové.
4. Studium kinetiky katalytické reakce.
5. Využití fotometrie ke studiu kinetiky chemických reakcí.
6. Příprava a určení charakteru emulzí.
7. Reologie gelových soustav.
8. Sedimentační analýza suspenzí.
9. Koagulace fázových koloidů.
10. Adsorpce roztoku na tuhém povrchu.
11. Vliv adsorpce na povrchové napětí kapalin.
12. Principy elektroforézy.
13. Závěrečný test + zápočty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia jsou praktické dovednosti v základních experimentálních metodách chemické kinetiky a koloidní chemie a v hodnocení naměřených dat.

Prerekvizity

základní znalosti z obecné a anorganické chemie, chemické výpočty

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:
100% účast v praktiku
absolvování všech úloh
klasifikace všech protokolů (alespoň stupeň E)
klasifikace laboratorního deníku (alespoň stupeň E)
úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň stupeň E)
celkové hodnocení alespoň stupněm E

O každé absolvované úloze je nutno vyhotovit protokol a odevzdat nejpozději do druhého následujícího cvičení.
Hodnocení je prováděno na základě protokolů, výsledných testů, průběžných diskusí se studenty během cvičení a laboratorního deníku.
 náhrada způsobených škod dle nařízení děkana
 úspěšné absolvování testů
 splnění podmínek zápočtu do stanovených termínů
O každé absolvované úloze je nutno vyhotovit protokol a odevzdat nejpozději do druhého následujícího cvičení.
Hodnocení je prováděné na základě protokolů, výsledných testů a průběžných diskusí se studenty během cvičení.

Osnovy výuky

1. Úvod do praktik, laboratorní řád, bezpečnostní předpisy.
Následuje 11 týdnů, v nichž student absolvuje v individuálním pořadí tyto úlohy:
2. Stanovení aktivační energie jodace acetonu. 3. Rozklad anhydridu kyseliny octové.
4. Studium kinetiky katalytické reakce.
5. Využití fotometrie ke studiu kinetiky chemických reakcí.
6. Příprava a určení charakteru emulzí.
7. Reologie gelových soustav.
8. Sedimentační analýza suspenzí.
9. Koagulace fázových koloidů.
10. Adsorpce roztoku na tuhém povrchu.
11. Vliv adsorpce na povrchové napětí kapalin.
12. Principy elektroforézy.
13. Závěrečný test + zápočty.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými úlohami z kinetiky a koloidní chemie. Studenti by se měli naučit využívat teoretických znalostí z fyzikální chemie při řešení konkrétních problémů v laboratoři.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádějí průběžnou kontrolu přítomnosti studentů, jejich aktivity a základních znalostí. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou omluvenou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru.

Kombinované studium:
Studenti absolvují jednotlivé úlohy podle rozvrhu během semestru nebo při blokovém cvičení. Účast je povinná. Jednorázovou omluvenou neúčast je možno nahradit po domluvě s vyučujícím.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Pekař M., Klučáková M., Veselý M., Čeppan M.: Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum. FCH VUT v Brně, Brno, 2007. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, povinný
  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný