Detail oboru

Chemie pro medicínské aplikace

FCHZkratka: NPCO_MAAk. rok: 2022/2023

Program: Chemie pro medicínské aplikace

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 3.3.2014Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Navazující magisterký studijní program Chemie pro medicínské aplikace navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní obor programu Chemie a chemické technologie akreditovaný na Fakultě chemické VUT v Brně. Nový navazující program je koncipován tak, aby absolventi byli schopni prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byli připraveni na kvalifikované uplatnění v praxi na místech výzkumných a vývojových pracovníků, středního a vyššího managementu a řídících pracovníků biomedicínských a farmakologických výrob.
Cílem navazujícího programu Chemie pro medicínské aplikace (CHMA) je vyprofilovat absolventa pro moderní a perspektivní směry chemického, farmaceutického, biomedicínského nebo biotechnologického průmyslu, výzkumu a vývoje. Obor má výrazný multidisciplinární charakter, proto zahrnuje vzdělávání posluchačů jak v základních chemických disciplínách, tak i v řadě biotechnologických, biologických a inženýrských předmětů. Komplexní charakter oboru klade důraz na široký interdisciplinární teoretický i praktický základ doplněný nezbytnou jazykovou přípravou, výchovu k týmové práci a výrazným posílením projektové výuky, přičmež současně podporuje schopnost samostatně a flexibilně řešit konkrétní problémy dynamicky se rozvíjejícího oboru.

Klíčové výsledky učení

Nový navazující program rozšiřuje vzdělávání získané v bakalářském stupni a kromě solidního pokročilého chemického vzdělání poskytuje též interdisciplinární přípravu v předmětech potřebných pro praktické zvládnutí vybraných medicínských aplikací na inženýrské úrovni. Ty představují pochopení struktury, metody analýzy a výrobu různých typů funkčních mikro- a nanosystémů na základě inspirací přírodními strukturami a procesy. Aplikace chemických základů v biomedicíně a biotechnologiích zahrnují následující základní oblasti: produkci, strukturu a funkci moderních medicínsky využitelných materiálů (včetně bioprodukce), řízení inženýrských a bioinženýrských procesů na mikro- a nanoúrovni a dále rozvoj metod k charakterizaci produktů a struktur (moderní instrumentální metody, mikroskopické techniky apod.). Pro zvládnutí chemické stránky těchto moderních technologií praxe vyžaduje doplnit standardní chemické vzdělání o některé pokročilé biologicky, farmakologicky a biotechnologicky zaměřené předměty a dále o moderní metodické přístupy a technologie.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského programu CHMA získá přehledné i specializované interdisciplinární vzdělání, které mu poskytne potřebné znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti aplikované chemie, která zahrnuje zejména pokročilé disciplíny organické, fyzikální a analytické chemie, biochemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ požadovaný zejména odbornou praxí je pro potřeby uplatnění v oblasti biomedicínských aplikací rozvinut zařazením vybraných povinných předmětů z oblasti imunochemie, farmakologie, vývoje léčiv a lékových forem, materiálových věd, moderních biotechnologií. Skladbou povinně volitelných předmětů program umožňuje hlubší specializaci posluchačů ve dvou směrech studia – biotechnologickém/bioinženýrském a fyzikálně-chemickém/materiálovém. V prvém směru může absolvent získat a doplnit si aktuální znalosti z bioinženýrství včetně praktika, z molekulární genetiky, proteoiky, molekulárních biotechnologií a buněčných biotechnologií. V technicko-materiálovém směru získá absolvent hlubší znalosti znalosti z biofyzikální chemie, struktury a vlastností polymerů, technologie farmaceutických výrob, chemie a technologie kosmetiky. Absolvent získá dále základní přehled o aktuální legislativě v oblasti biomedicínských aplikací, o metrologii v tomto oboru a biostatistice. Získá rovněž dobré laboratorní dovednosti v uvedeném oboru, důraz je přitom kladen na praktickou výuku nejmodernějších metod jak instrumentální analýzy, tak i manipulací s buňkami, tkáněmi a biomolekulami. Důležitou součástí výchovy absolventa je rozvoj jeho aktivit v oblasti týmové i samostatné odborné práce, rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností, a to formou systematické projektové a seminární výuky. Program je úzce propojen s průmyslovou praxí a část předmětů je garantvána či vyučována předními odborníky z praxe, čímž student získá bližší představu o konkrétním uplatnění a cílené přípravě a rovněž potřebné kontakty. Součástí profilu absolventa je i jazyková příprava v odborné angličtině. Absolvent tak má interdisciplinární vzdělání v oblasti pokročilé chemie zaměřené na moderní systémy a materiály pro aplikace v medicíně, farmacii, v moderních biotechnologiích a nanotechnologiích i specializovaných chemických výrobách.
Absolventem oboru je chemický inženýr vzdělaný i ve vybraných biologických, farmakologických, biotechnologických, materiálových a bioinženýrských vědách. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému povinných a povinně volitelných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v chemickém, biologickém i biotechnologickém výzkumu a vývoji, kde může zastávat funkce specializovaných výzkumných a vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice specialitů a řídících pracovníků v odpovídající chemické, farmaceutické a biotechnologické výrobě, kde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných pracovníků a také pozice středního a vyššího managementu a podílet se tak přímo na řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména farmaceutické a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v medicíně; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických firem a potravinářských výrob. Vzhledem k dobrému chemickému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.
Získané vzdělání dává rovněž předpoklad pro další studium pokračováním ve vhodném programu doktorského studia.

Vstupní požadavky

Absolvování bakalářského programu. Přijímací zkouška z přehledu znalostí z chemie. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro navazující vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí. Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemce-o-studium/magisterske-studium.html.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_BCH2Biochemie IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MCT_CHL2Chemická legislativacs2PovinnýP - 13 / KK - 13ne
MC_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCA_ISA_CHMAPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - MAcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ne
MCO_TSPTýmový semestrální projektcs2PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MCO_VYBVybrané kapitoly pokročilé organické chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / S - 13ne
MCO_IZáklady imunochemiecs3PovinnýklP - 26 / KK - 26 / S - 13ne
MCO_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCO_BIPBiopolymerycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MC_MOBMolekulární biotechnologiecs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_MOB_PPraktikum z molekulární biotechnologiecs2Povinně volitelnýKK - 52 / L - 521ano
MCO_SJZSystémy jakosti ve farmacii a zdravotnictví cs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_FCMFyzikální chemie makromolekulárních soustavcs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ne
MC_LAB1_ALaboratoř oboru I - CHMAcs4PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MC_MMAMateriály pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_SO_ASeminář a praktikum oboru CHMAcs3PovinnýKK - 26 / S - 26ne
MC_VKFVybrané kapitoly z farmakologiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_TBKBuněčné biotechnologiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / C1 - 131ano
MC_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MC_ZPZáklady proteomikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_BPLBiotechnologie přírodních látekcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_DS_ADiplomový seminář - CHMAcs3PovinnýKK - 26 / S - 13ne
MCO_LAB2_ALaboratoř oboru II - CHMAcs8PovinnýklKK - 26 / L - 104ne
MC_PTPokročilé technologie pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MCO_SO2_ASeminář oboru II - CHMA cs3PovinnýKK - 26 / S - 13ano
MC_VLLFVývoj léků a lékových foremcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_BSTBiostatistikacs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 261ano
MC_ICHVInženýrství chemicko-farmaceutických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ne
MCO_KTSKoloidní transportní systémycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 261ano
MCO_METMetrologie pro biomedicínské aplikacecs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / S - 131ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
1 16 kr - 30 kr MCO_BFCH (4 kr), MCO_BIP (4 kr), MC_MOB (4 kr), MC_MOB_P (2 kr), MCO_SJZ (4 kr), MC_TBK (4 kr), MC_KOS (4 kr), MC_ZP (4 kr)